1) Nájemce převezme od technika vyčištěný stroj, připravený k provozu.

2) Při předání stroje seznámí technik nájemce s obsluhou, údržbou a bezpečnostními předpisy při práci a manipulaci se strojem.

3) U strojů se spalovacím motorem je v nádrži minimální množství paliva tak, aby bylo možné stroj nájemci předvést.

4) Nájemce je povinen vrátit stroj čistý a s takovým množstvím paliva, aby bylo možno stroj přezkoušet.

5) V případě, že stroj bude vrácen znečištěný, bude zákazníkovi k půjčovnému účtován poplatek v minimální výši 150 Kč včetně DPH za každé zařízení.

6) V případě poškození, nadměrného opotřebení, záměny součástek a podobných zásahů do stroje provedených nájemcem - provozovatelem, uhradí nájemce vzniklou škodu v plné výši, avšak minimálně paušální částkou 2 000 Kč.

7) Zpětné převzetí nepoškozeného stroje v souladu s půjčovním řádem potvrdí technik podpisem v zápůjčním listě.

8) Půjčovné je účtováno sazbou dle platného ceníku půjčovny za každý půjčovní den.

9) Půjčovním dnem se rozumí každý, byť i jen započatý, kalendářní den od 7.00 hodin.