a) Předmětem nájmu jsou hmotné věci, které jsou specifikovány v tabulce. Pronajímatel uvede v tabulce konečné vyúčtování ceny nájmu.

b) Prodloužení nájmu dohodnuté v záhlaví smlouvy, na podmět nájemce bez sankčního postihu za zpoždění, je možné nejdéle v kalendářní den, který je dohodnutý jako den skončení nájmu. Dohodu o prodloužení nájmu vyznačí pronajímatel v originále i v kopii. Pokud se nájemce nemůže osobně dostavit k pronajímateli, je možné prodloužení nájmu oznámit faxem nebo telefonem.

c) Nájemce je povinen si počínat tak, aby na půjčené věci nevznikla škoda. Nájemce je povinen po dobu nájmu dát věc pojistit. V případě ztráty, zničení nebo poškození věci takovým způsobem, že náklady na opravu by byly vyšší než 60 % pořizovací ceny věci, je nájemce povinen uhradit pronajímateli peněžní částku rovnající se momentální nákupní ceně věci. Úhrada je splatná do 15 dnů od oznámení pronajímateli.

d) Vzniklé poškození, zničení nebo ztrátu věci je nájemce povinen ihned po tomto zjištění písemně oznámit pronajímateli. Do dne přijetí písemného oznámení je nájemce povinen platit dohodnutou cenu nájmu.

e) Nájemce není oprávněn dát věc do pronájmu jiné osobě. Zjištěním této povinnosti má pronajímatel právo od smlouvy ustoupit.

f) Nájemce je povinen předmět nájmu používat v souladu s technickými parametry stroje, podle jeho určení k použití a dodržovat stanovenou kvalifikovanou odbornou péči. Za poškození věci způsobené jejím neodborným užíváním, odpovídá nájemce ve smyslu všeobecných ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za škody a dále podmínkami stanovenými v Půjčovním řádu pronajímatele.

g) Nájemné se hradí v hotovosti, bezhotovostní platbu je nutno dohodnout předem.

h) Pokud v den skončení nájmu nájemce neodevzdá předmět nájmu pronajímateli nebo v den splatnosti ceny nájmu neuhradí příslušnou peněžní částku dohodnutou touto smlouvou, je povinen platit smluvní pokutu za každý den prodlení, která je dohodnutá paušální částkou ve výši 0,5 % pořizovací ceny pronajaté věci, a to mimo účtování běžného nájemného. Smluvená pokuta bude účtována z každé jednotlivé pronajaté věci.

i) Předmět nájmu musí být vrácen pronajímateli důkladně vyčištěný, v provozuschopném stavu. Náklady s vyčištěním a úpravou věci nese nájemce.

j) Pronajímatel neodpovídá nájemci za ušlý zisk nebo jiné škody, které by nájemci vznikly z důvodů technické poruchy na pronajaté věci třetím osobám.

k) Účastníci smlouvy prohlašují, že podmínky nájemní smlouvy jsou pro obě strany závazné, což potvrzují svým podpisem a při uplatňování vzájemných práv a nároků se budou řídit zásadami poctivých obchodních vztahů.

l) Nájemce složí při převzetí zařízení zálohu, ve výši, kterou stanoví pronajímatel. Zálohu lze stanovit až do výše 50 % jeho pořizovací ceny.